با افزودن امولسیفایرها به دو مایع که درحالت عادی غیر قابل اختلاط هستند کشش سطحی بین دوفاز کاسته می شود واز دوفازی شدن جلوگیری می شود، بنابراین دو مایع قادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند از آنجا که یک امولسیفایر شامل بخش های محلول در آب وبخش های محلول در روغن است، وقتی به مخلوط آب وروغن اضافه می شود، امولسیفایر بر روی سطح تماس بین این دو مایع (آب روغن)به صورت لایه نازکی قرار می گیرد به نحوی که بخش آبدوست آن به سمت آب وبخش چربی دوست به سمت روغن متمایل می گردد.

کاربرد :

از آنها استفاده های وسیعی در صنعت از جمله در کاغذ سازی، پتروشیمی، رنگ  ورنگدانه، رنگسازی و جوهر، کارخانه های شیمیایی ونساجی، پلیمر ورزین و... می کنند.

ذخیره ونگهداری:

درجای خشک وخنک با تهویه کافی ومناسب نگهداری شود، جلوگیری از فریزشدن، پس از دست زدن دستها به طور کامل شسته شود.