ماده بازدارنده خوردگی یک ترکیب شیمیایی است که وقتی در غلظت های پایین افزوده می شود،خوردگی (زنگ زدن) فلزات ،آلیاژها، لوله ها وخطوط لوله را کاهش می دهد یا متوقف می کند.آمین خنثی کننده به طور عمده برای مقابله با خوردگی در سیستم های بالا سری ستون تقطیر نفت خام در پالایشگاه با تامین pHمناسب ،برای عملکرد بهتر ماده فیلم ساز استفاده می شود. سیستم بالا سری ستون تقطیر نفت خام پالایشگاه نقطه ای است که ترکیبات سبک تر وفرارتر به آنجا منتقل شده وجمع آوری   می شوند .این ترکیبات سبک معمولا با بعضی مواد خورنده مثل HClوH2Sهمراه می باشند همچنین آمین خنثی کننده در سیستم های quench Tower پتروشیمی ها جهت کنترلpH پایین ناشی از اسیدهای سولفوری ودی اکسید کربن،کاربرد فراوان دارد.

کاربرد:

در پالایشگاه و واحدهای پتروشیمی برای ضد خوردگی استفاده می شوند همچنین یکی از مهمترین وموثرترین مواد استفاده آن درمنبع تقطیر نفت خام است.این ماده در بالای برج، واحد تثبیت کننده، به دام اندازنده ی هیدروژن سولفید ودر واحد آلکیلاسیون بسیار کاربرد دارد.

ذخیره ونگهداری:

در مکانی با تهویه خوب ،در جای خنک وخشک ودور از نور مستقیم خورشید نگه داشته شود در نزدیکی منابع اشتعال زا نگه داری نشود.